Våre tiltak

AFT - Arbeidsforberedende trening

Det er NAV som henviser personer til vårt AFT-tiltak for hele Fosen. Vi har i dag 25 plasser totalt. Plassene er tiltenkt deltakere som har behov for arbeidstrening med oppfølging og personer med nedsatt arbeidsevne. Tiltaket skal bidra til å avklare den enkeltes muligheter for utdanning og utforske arbeidsmarkedet. Tiltaket har som overordnet mål å bidra til å styrke deltakerens mulighet for å komme i ordinært arbeid eller videre utdanning. Tiltaket gjennomføres hovedsakelig i eksterne bedrifter med oppfølging både av deltaker og bedrift.

Varigheten av tiltaket skal tilpasses deltakerens individuelle behov og vedkommendes reelle muligheter på arbeidsmarkedet. Varigheten på tiltaket ligger normalt på 12 måneder, men en gylden regel er at tiltaket skal vare så kort tid som mulig, men så lenge som nødvendig.

VTA - Varig tilrettelagt arbeid

Varig tilrettelagt arbeid – VTA, er kort fortalt arbeidsplasser som NAV tilbyr personer som er innvilget varig uførepensjon, og som har behov for en arbeidsplass der oppgavene er individuelt tilpasset. 

Varigheten av tiltaket er i utgangspunktet ikke tidsbegrenset etter gjennomført prøvetid på 6 måneder. 

Deltakerne mottar uførepensjon i tillegg til bonuslønn. Lønnen samordnes med uførepensjon etter ordinære regler. For deltakere som foreløpig ikke er innvilget/ikke har rettigheter til uførepensjon vil det være aktuelt med andre folketrygdytelser.

Karriereveiledning

Det er stort fokus på kvalifiserte medarbeidere og riktig kompetanse innenfor attføring. I tråd med dette, er fire av våre ansatte nå sertifiserte karriereveiledere innen verktøyet WIE. Karriereveiledning har vist seg å være et effektivt verktøy. En kvalitetssikring som bevisstgjør og spisser våre tiltaksdeltakeres egne mål og ikke minst muligheten for å nå dem.

Structured Career Interview – Arbeidshindringer (SCI-A) er utviklet av psykolog Arne Svendsrud, Arbeidspsykologisk Institutt og er et strukturert verktøy til bruk ved karriereveiledning innenfor områder som attføring, utdanningsvalg og jobbsøking.

Lærekandidater

IFjobb har i mange år hatt et godt samarbeid med ungdoms- og videregående skoler i kommunen.

Vi har tatt imot elever på praksis, som senere har startet hos oss i et lærekandidatløp. 

Hva er en lærekandidat? 

Jo, det er en skreddersydd praktisk opplæring for ungdom med ulike utfordringer. Etter endt lærekandidatløp, kan kandidaten ta en praktisk kompetanseprøve som leder fram mot et kompetansebevis. Dette kompetansebeviset skal gi et godt og tydelig bilde på den kompetansen lærekandidaten har tilegnet seg i løpet av læretida som i hovedsak går over 2 år. 

Vi kan tilby en rekke yrkesfag.

Ta kontakt med oss for mer utfyllende informasjon på epost!